Wsparcie pomostowe - weryfikacja dokumentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa weryfikacja dokumentów rozliczających wsparcie pomostowe. Uprzejmie proszę wszystkie osoby, które otrzymały już pisma o koniecznych korektach dokumentów, o złożenie dokumentacji osobiście w Biurze Projektu lub też wysłanie jej pocztą do dnia 15.05.2015 r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy wypłaty wsparcia pomostowego. Rozliczenie wsparcia w wersji papierowej należy złożyć do dnia 25.01.2015 r. w Biurze Projektu w Posadzie.

Rozliczenie wsparcia pomostowego powinno się składać z następujących elementów:

1. Formularz rozliczenia,

2. Kopie rachunków, faktur oraz innych dokumentów księgowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem i odpowiednio opisanych na odwrocie - zgodnie ze wzorem opisu dokumentu księgowego,

3. Rozliczenie w formie zestawienia poniesionych wydatków w wersji papierowej i elektronicznej.

Poniżej znajdują się dokumenty wymagane do roliczenia wparcia pomostowego.

 

 

Mentoring oraz Coaching

Szanowni Państwo,

Informujemy, że prowadzony jest mentoring oraz coaching w ramach Projektu "Pierwszy Biznes".

O terminach spotkań z doradcami, każdy uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie.

Oznakowanie sprzętu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Przedsiębiorcy, którzy zakupili w ramach projektu sprzęt, moga poinformować opinię publiczną, że sprzęt został zakupiony przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Właściwe logotypy dostępne są w zakładce Dokumenty. 

Trwa doradztwo indywidualne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa doradztwo indywidualne z zakresu prawa, księgowości i podatków.
O terminach doradztwa każdy uczestnik projektu będzie powiadamiany indywidualnie.

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z UWZGLĘDNIENIEM OSZCZĘDNOŚCI

Szanowni Uczestnicy Projektu pt. "PIERWSZY BIZNES", poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z uwzględnieniem wykorzystania powstałych oszczędności  

Lista osób, które otrzymały wsparcie pomostowe

Szanowni Uczestnicy Projektu "Pierwszy Biznes", poniżej przedstawiamy listę uczestników, którzy otrzymali wsparcie pomostowe.

Lista uczestników - wsparcie pomostowe

UWAGA! Zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2014 r. Biuro Projektu „Pierwszy Biznes” będzie mieściło się pod adresem: Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi.

WZORY OŚWIADCZEŃ

Szanowni Uczestnicy Projektu "Pierwszy Biznes", uprzejmie informujemy, że udostępniamy wzory oświadczeń:

Prosimy o staranne uzupełnienie dokumentów. 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

Szanowni Uczestnicy Projektu pt. "PIERWSZY BIZNES", poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankingową wniosków po zakończeniu posiedzeń Komisji Oceny Wniosków i procedury odwoławczej.

Ostateczna lista rankingowa wniosków po zakończeniu posiedzeń Komisji Oceny Wniosków i procedury odwoławczej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. "PIERWSZY BIZNES", poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankigową wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista rankigowa wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ - LISTA

Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. "PIERWSZY BIZNES", poniżej przedstawiamy Listę Osób, które pomyślnie przeszły ocenę formalną wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "PIERWSZY BIZNES".

Lista Osób, które pomyślnie przeszły ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankingową uczestników Projektu na dzień 19.02.2014r.:

Ostateczna lista rankingowa

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, uprzejmie informujemy, iż znane są już wyniki rekrutacji.

Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I I UDZIAŁU W PODSTAWOWYM WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM, Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru Uczestników Projektu na podstawie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym, rozmowy z doradcą zawodowym i testu uzdolnień przedsiębiorczych.

Poniżej przedstawiamy:
1. LISTĘ RANKINGOWĄ KANDYDATEK/KANDYDATÓW DO PROJEKTU "PIERWSZY BIZNES"
2. LISTĘ OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "PIERWSZY BIZNES"
3. LISTĘ REZERWOWĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU "PIERWSZY BIZNES"
SPOTKANIE INFORMACYJNE!
Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, uprzejmie informujemy, iż dnia 31 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym zostaną upublicznione wyniki rekrutacji do projektu. Serdecznie zapraszamy!

Miejsce spotkania:

Posada, ul. Reymonta 23 62-530 Kazimierz Biskupi
SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI
Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy do projektu 6.2 PO KL „PIERWSZY BIZNES”.

Kolejnym etapem, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji, jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego. Indywidualne spotkania kandydatek i kandydatów z doradcami zawodowymi zostaną przeprowadzone w dniach od 21 do 30 stycznia 2014 r.

O dokładnym miejscu, terminie oraz o szczegółach spotkania zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną oraz mailową. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do Projektu, planujemy podać dnia 31.01.2014 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ
Szanowni Kandydaci i Kandydatki do projektu „Pierwszy Biznes”, uprzejmie informujemy o pozytywnym wyniku oceny formalnej 93 złożonych formularzy zgłoszeniowych. Niniejszym przedstawiamy Listę Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Projektu „Pierwszy Biznes” do pobrania w pliku PDF
Biuro w okresie Świąteczno-Noworocznym
Szanowni Państwo, informujemy, że biuro projektu nie będzie czynne od 23 do 31 grudnia. Od 2 stycznia 2014 r. zapraszamy w godzinach funkcjonowania biura, tj. od 8:00 do 16:00.

Wszystkim kandydatom składamy najserdeczniejsze życzenia wielu przyjemnych chwil w rodzinnym gronie podczas Świąt Bożego Narodzenia.

OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, Uprzejmie informujemy, iż w ocena formalna złożonych Formularzy rekrutacyjnych zostanie zakończona w dniu 13 grudnia 2013 r. Z uwagi na 3 –dniowy termin na poprawienie/uzupełnienie złożonych dokumentów, wyniki Oceny Formalnej zostaną zamieszczone na stronie projektu do dnia 20 grudnia 2013 r. włącznie.
TERMIN ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
Szanowne Kandydatki i Kandydaci do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”, Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w podstawowym wsparciu szkoleniowo – doradczym Projektu „PIERWSZY BIZNES” o zakwalifikowaniu Kandydatki/ Kandydata do projektu „PIERWSZY BIZNES” będą decydowały wyniki oceny merytorycznej oraz wyniki rozmów przeprowadzonych z kandydatkami/kandydatami przez doradców zawodowych i wyniki testów uzdolnień przedsiębiorczych. Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 31 stycznia 2014 r.
Termin przyjmowania wniosków

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż sobota 30 listopada 2013 roku jest ostatnim dniem przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu „PIERWSZY BIZNES”. W tym dniu Biuro Projektu będzie czynne w godzinach 8.00-14.00.
Zapraszamy.

Termin rozpoczęcia rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Pierwszy biznes” rozpocznie się dnia 31 października 2013r.!

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą w terminie 31.10.2013 – 30.11.2013r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu (zakładka Dokumenty) lub w Biurze Projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Pierwszy biznes"

Projekt realizowany jest w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (nr umowy POKL.06.02.00-30-027/12-00).

Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu VI w województwie wielkopolskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Oferujemy wsparcie w postaci usług doradczych, profesjonalnych szkoleń, środków finansowych w wysokości do 40 tysięcy złotych oraz wsparcia pomostowego.

Więcej informacji w Zakładce "O projekcie".